Predstavujeme Vám krátky slovník kórejských termínov (slov, slovných spojení a príkazov) používaných v taekwonde. V slovníku nájdete aj anglickú transkripciu, no tá nie je vhodná pre učenie sa výslovnosti. Je však veľmi dôležité sa naučiť aj tú, pretože ak budete vyhľadávať nejaký pojem na internete, určite bude najvýhodnejšie použiť práve anglickú transkripciu. Na pochopenie a naučenie správnej výslovnosti je výhodnejšie využiť slovenskú transkripciu a pri niektorých slovách ponúkame aj možnosť dané slovo si vypočuť. Prajeme príjemnú prácu s našim slovníkom.

Poznámka: Optimalizácia pre mobilné zariadenia ešte nie je dokončená. Pracujeme na tom. Prosíme, zatiaľ použite počítač na prehliadanie.

We present to you a short dictionary of Korean terms (words, phrases and commands) used in taekwondo. In this dictionary you will also find an English transcription, which is used in the Encyclopedia, a Slovak transcription and for some words we offer the opportunity to listen to the word. We wish you a pleasant work with our dictionary.

Note: The mobile optimization is not yet complete. We are working on it. Please use your computer to browse for now.

TSFoneticky ENGfoneticky SVKhangulENGSVKPrehať
10. kuptaekwondoThekvondo태권도moderné kórejské umenie sebaobrany
10. kupsogisogi서기stancepostoj
10. kupcharyotčharjot차렷get readypozor!
10. kupcharyot sogičharjot sogipostoj, v ktorom sa zdravíme
10. kupkyong yekjongje경례bowpoklona, pokloniť sa!
10. kupjunbičunbi준비príprava, pripraviť sa!
10. kuphanahana하나one1
10. kupdooltultwo2
10. kupsetsetthree3
10. kupnetnetfour4
10. kupdasottasot다섯five5
10. kupyosotjosot여섯six6
10. kupilgopilgop일곱seven7
10. kupyoduljodol여덟eight8
10. kupahopahop아홉nine9
10. kupyoljolten10
10. kuppalmokpchalmok팔목predlaktie
10. kupdoboktobok도복training outfitcvičebný úbor
10. kupapkumčchi앞꿈치front side of foot solebruško prednej časti nohy
10. kupsonkalsonkchal손칼little finger edge of handhrana dlane (malíčková)
10. kupjirugičirugi지르기punchúder
10. kupon momon mom온몸telo rovno
10. kuppan mompan mom반몸telo šikmo
10. kupnajundenadžunde낮은데lower zonena dolné pásmo
10. kupkaundekaunde가운데middle zonena stredné pásmo
10. kupnopundenopchunde높은데upper zonena horné pásmo
10. kupmakgimakki막기blokovanie, blok
10. kupnaraninaranhi나란히súbežne, paralelne
10. kupnarani soginaranhi sogiparallel stancerovnobežný postoj
10. kupannunannun앉는sediaci
10. kupannun sogiannun sogisediaci postoj
10. kupgunnunkonnun걷는kráčajúci
10. kupgunnun sogikonnun sogiwalking stancekráčajúci postoj
10. kupsaju jirugisadžu čirugi사주지르기a punch in 4 sidesúder do štyroch strán
10. kupsaju makgisadžu makki사주막기a block in 4 sidesblok do štyroch strán
10. kupan palmokan pchalmok안팔목inside of elbowvnútorná strana predlaktia (palcová)
10. kupbakat palmokpakat pchalmok바깥팔목outside of elbowvonkajšia strana predlaktia (malíčková)
10. kupap joomukap čumok앞주먹front side of handpredná strana päste, avšak iba prvé 2 hánkové kĺby
10. kupapappredný
10. kupnarani junbi soginaranhi čunbi sogidruh prípravného postoja
10. kuppalmok najunde makgiphalmok nadžunde makkiblok v dolnom pásme, malíčkovou hranou predlaktia
10. kupap joomuk kaunde ap jirugiap čumok kaunde ap čirugiúder smerom dopredu v strednom pásme
10. kupsonkal najunde makgisonkchal nadžunde makkiblok v dolnom pásme, malíčkovou hranou ruky
10. kupan palmok kaunde yop makgianpchalmok kaunde jop makkiblok v strednom pásme, palcovou hranou predlaktia
10. kupannunso ap joomuk kaunde ap jirugiannunso ap čumok kaunde ap čirugiúder smerom dopredu v strednom pásme, v sediacom postoji
10. kupapcha olligiapča oligifront rising kickpredný stúpajúci kop
10. kupgunnunso ap joomuk kaunde baro ap jirugikonnunso ap čumok kaunde paro ap čirugi
10. kupgunnunso bakat palmok najunde makgikonnunso phalmok nadžunde makki
10. kupgunnunso sonkal najunde makgikonnunso sonkchal nadžunde makki
10. kupgunnunso an palmok kaunde yop makgikonnunso anphalmok kaunde jop makki
10. kupap chagiap čchagi앞차기viz apčcha pušigi (skrátený tvar)
10. kupchagičchagi차기kickkopnutie, kop
9. kupšidžak시작beginzačiatok, začnite!
9. kupparo바로back to preparation positionspäť do prípravného postoja
9. kupšvio쉬어relaxpohov
9. kupkupkuptechnický stupeň vyjadrený farbou pásu (od 10 do 1)
9. kupyopjopbočný
9. kupbandaepande반대obrátený (protibežný), príklad pravá ruka s ľavou nohou
9. kupbaroparo바로normálny (súbežný), príklad ľavá ruka s ľavou nohou
9. kupChon-JiČchondži천지sky-groundnebo-zem
9. kupniunja so an palmok kaunde yop makginiundžaso anphalmok kaunde jop makki
9. kupbusigipušigi부시기rozbitie
9. kupapcha busigiapča pušigifront snap kickšvihový kop
9. kupyopcha jirugijopčcha čirugi옆차지르기side piercing kickbočný prerážajúci kop
9. kupyop chagijop čchagi옆차기side kickbočný kop, skrátený tvar
9. kupKaunde apcha busigikaunde apča pušigi
9. kuphanahana하나1
9. kupdooltul2
9. kupsetset3
9. kupnetnet4
9. kupdasottasot다섯5
9. kupyosotjosot여섯6
9. kupilgopilgop일곱7
9. kupyoduljodol여덟8
9. kupahopahop아홉9
9. kupyoljol10
8. kupdungtungchrbát
8. kuppaldung발등priehlavok, (doslovne chrbtová časť nohy)
8. kuppal kjode발교대výmena nôh (strán, postoja)
8. kupdantantechnický stupeň (čierny pás)
8. kupmojot모엿nástup!
8. kupsambo matsogi3보맞서기three step/technique fighttrojkrokový boj
8. kupdungtungchrbát, zadná/opačná časť
8. kuptultchulpatternvzor (technická zostava)
8. kupdaebitebi대비pripravenosť, obrana
8. kupdaebi makgitebi makki대비막기obranný blok
8. kuptaerigiterigi때리기sek, strike
8. kupsangsangdvojica
8. kupsang palmoksang pchalmok
8. kupchukyočchukchjo추켜zdvihnúť
8. kupchukyo makgičchukchjo makki추켜막기rising blockzdvíhací blok
8. kupDan-GunTangun단군
8. kupNiunja so sonkal kaunde daebi makginiundžaso sonkchal kaunde tebi makki
8. kupGunnun so ap joomuk nopunde baro jirugikonnunso apčumok nopchunde paro čirugi
8. kupNiunja so sang palmok makginiundžaso sangpchalmok makki
8. kupsang palmok makgisangpchalmok makkitwin forearm blockdvojitý blok proti dvom útočníkom
8. kupGunnun so bakat palmok chukyo makgikonnunso pakatpchalmok čchukchjo makki
8. kupNiunja so sonkal kaunde yop taeriginiundžaso sonkchal kaunde jop terigi
8. kupmatsogi맞서기fightboj
8. kupdollyo chagitolljo čchagi돌려차기turning kickoblúkový kop
8. kupmoamoa모아zhromaždiť
8. kupmoa sogimoa sogipostoj so spojenými nohami
8. kupniunjaniundžaㄴ자tvar kórejského písmena N
8. kupChoi Hong Hičojonghi 최홍희meno zakladateľa Taekwonda
8. kupyop makgijop makkiside blockbočný blok
7. kupanuroanuro안으로inwarddovnútra
7. kupbakuropakuro밖으로von
7. kupniunjaniundžaㄴ자the shape of the Korean letter Ntvar korejského písmena N
7. kuppaldung발등priehlavok, nárt
7. kupbalkalpalkchal발칼little finger edge of handmalíčková hrana chodidla
7. kupibo matsogiibo matsogi2보맞서기two step/technique fightdvojkrokový boj
7. kupsonkutsonkut손끝hrana končekov prstov
7. kuptulgitulkchi뚫기thrustvpich
7. kupsun sonkut tulgison sonkut tulkchi
7. kupdung joomuktung čumok등주먹zadná strana päste, resp ide len o hánky ukazováku a prostredníka z chrbtovej strany päste
7. kuphechyohečchjo헤쳐od seba, rozchod!
7. kupgorokoro걸어zavěsit
7. kupgorochagikoročchagihooking kickhákový kop
7. kupyopcha olligijopča oligiside rising kickbočný stúpajúci kop
7. kupDo-SanTosan도산
7. kupGunnun so bakat palmok nopunde yop makgikonnunso pakatpchalmok nopunde jop makki
7. kupGunnun so ap joomuk kaunde bandae jirugikonnunso apčumok kaunde pande čirugi
7. kupGunnun so sun sonkut tulgikonnunso son sonkut tulkchi
7. kupGunnun so dung joomuk nopunde yop taerigikonnunso tung čumok nopchunde jop terigi
7. kupGunnun so bakat palmok nopunde hechyo makgikonnunso pakat palmok nopchunde hečchjo makki
7. kupAnnun so sonkal kaunde yop taerigiannunso sonkchal kaunde yop terigi
7. kuphechyohečchjo헤쳐move apartod seba, rozchod!
7. kupilbo matsogiilbo matsogi1보맞서기one step/technique fightjednokrokový boj
7. kupmoasogi…..moasogi….
7. kupčchakopnout
7. kupyop dollyo chagijop tolljo čchagiside turning kick
7. kupnaeryo chaginerjo čchagidownward kickklesajúci kop
6. kupkjode교대výmena
6. kupšviot쉬엇pohov!
6. kuptviro torat뒤로돌앗turn aroundčelom vzad!
6. kupsonsonruka (dlaň)
6. kupsang sonkalsang sonkchal
6. kuptvitčchuk뒷축back side of heelzadná strana päty
6. kuptvimjo뛰며flyingvyskočiť a…
6. kupguburyokuburjo구부려ohnúť, pokrčiť
6. kupguburyo sogikuburjo sogi구부려서기bending stanceprikrčený postoj
6. kupnaeryonerjo내려zraziť
6. kupgojungkodžong고정pevný, stabilný
6. kupgojung sogikodžong sogi고정서기stabilný postoj
6. kuptolmjo돌며točiť se a…
6. kupdollimyotollimjo돌리며točiť (niečím) a…
6. kupdollimyo makgitollimjo makki돌리며 막기round shaped blockkruhový/točitý blok
6. kupWon-HyoVonhjo원효
6. kupMoa sogi Amoa čunbi sogi Aclose stance Auzavreté postavenie A
6. kupNiunja so sonkal nopunde anuro taeriginiundžaso sonkchal nopchunde anuro terigi
6. kupGojung so ap joomuk kaunde baro jirugikodžongso apčumok kaunde paro čirugi
6. kupGuburyo junbi sogi Akuburjo čunbi sogi A
6. kupKaunde yopcha jirugikaunde jopčcha čirugi
6. kupGunnun so an palmok dollimyo makgikonnunso anphalmok tollimjo makki
6. kupapchuro앞으로dopredu
6. kupjopchuro옆으로do strany
6. kuptviro뒤로dozadu
6. kupčaju matsogi자유맞서기voľný boj
6. kupnagaginagagi나가기pohyb vpred
6. kupduruogipohyb vzad
6. kuptviro뒤로dozadu
6. kupkudžari그자리na mieste
6. kupsondung손등back handchrbát dlane
6. kuphae sanhesan해산separate, farewellrozchod
6. kupkodžong sogifixed stancefixované postavenie
6. kuptvitčcha jirugiTvitča džirugiside piercing kickbočný prerážajúci kop
6. kupbandae dollyo gorochagipande toljo koro čchagireverse hooking kickhákový kop z otočky
6. kupbandae dollyo chagipande dolyo čagireverse turning kick
6. kuptvimjo čagiflying kickkop z výskoku
6. kuptijo nomo čagioverhead kick
5. kuptvizadný
5. kuppalkuppchalgup팔굽lakeť
5. kupananvnútorný
5. kupbakatpakat밖앝vonkajší
5. kupsang joomuksang čumok
5. kuphosin sulhošinsul호신술self defencesebaobrana
5. kupwiryokvirjok위력silové prerážanie
5. kupmurupmurup무릎koleno
5. kupsabomnim사범international instructormedzinárodný inštruktor (4. až 6. dan)
5. kupsahjonnim사현mastermajster (7. dan)
5. kupsonim sahjon선임사현starší majster (8. dan)
5. kupsasongnim사성grand masterveľmajster (9. dan)
5. kupsonbe선배starší študent
5. kupomgjo tidimjo옮겨디디며prekročiť a…
5. kupkyochakjóčcha겨차cross, crossingkríž, skríženie
5. kupkyocha sogikjóčcha sogiX-stancepostoj so skríženými nohami
5. kupgolchokolčchjo걸쳐put something on somethingpoložiť (niečo na niečo)
5. kupsonbadaksonbadak손바닥palmdlaň
5. kupdoo palmoktu pchalmok두팔목double forearmblok dvoma predlaktiami
5. kupYul-GokJulgok율곡
5. kupGunnun so sonbadak baro golcho makgikonnunso sonbadak paro kolčchjo makki
5. kupgolcho makgikolčchjo makkipalm hooking block
5. kupGunnun so ap palkup taerigikonnunso appchalgup terigi
5. kupsang sonkal makgisangsonkal makkitwin-knife hand block
5. kupKyocha so dung joomuk nopunde yop taerigikjóčchaso tungčumok nopchunde jop terigi
5. kupGunnun so doo palmok nopunde makgikonnunso tu pchalmok nopchunde makki
5. kupbandalsonpandalson반달손crescent moon / half-moon handpolmesiacová ruka (dlaň)
5. kupsevosevo세워vztýčiť
5. kupsang čumok쌍주먹twin fist
5. kupyop apchagijop ap čchagiskrátený tvar apča pušigi
5. kupyop apcha busigijop apča pušigiside front snap kickbočný švihový kop
5. kuptijo tolimio čagimid-air kickkop vo vzduchu
5. kupap pchalgup앞팔굽front elbow
4. kupuro torat우로돌앗turn rightvpravo vbok!
4. kupkesok계속pokračovanie, pokračujte!
4. kuppalnoha (členok a chodidlo)
4. kupT-kitchukki특기špeciálne techniky, v tomto prípade ide v zásade o špeciálne kopy vo výskoku na vysoko umiestnený cieľ
4. kuppal tvitčchukback side of heelzadná strana päty
4. kupnopchi높이výška, vysoko
4. kuptora돌아točiť sa
4. kupsonkchal tung손칼등index finger edge of handukazováková hrana dlane
4. kupil hvedžon1회전1. kolo
4. kupi hvedžon2회전2. kolo
4. kupsam hvedžon3회전3. kolo
4. kuphongredčervený
4. kupčchongbluemodrý
4. kupsungwinnervíťaz
4. kuppigjo비겨drawremíza
4. kupšilgjok실격disqualificationdiskvalifikácia
4. kupčui주의warningnapomenutie
4. kupkamdžom감점minus bod
4. kupjondžangdžon연장전predĺženie
4. kupkesok계속continuepokračovanie
4. kupkuman그만endkoniec, stačí
4. kupmitspodný
4. kupnomonomo넘어prekročiť, preniesť sa
4. kupil1
4. kupi2
4. kupsam3
4. kupsa4
4. kupo5
4. kupjuk6
4. kupčchil7
4. kuppchal8
4. kupku9
4. kupšip10
4. kupjop čumok옆주먹side fist/handbočná strana päste
4. kuppan čaju matsogi반자유맞서기polovoľný boj
4. kupnachuonatčchuo낮춰znížiť
4. kupnachuo soginatčchuo sogi낮춰서기low stancenízke postavenie
4. kupdwitbal sogitvitpal sogi뒷발서기rear foot stancepostavenie na zadnej nohe
4. kupollyoolljo올려zdvíhať
4. kupolljo makki올려막기upward blockblok smerom nahor
4. kupsonbadak ollyo magkisonbadak olljo makkipalm upward blockblok smerom nahor
4. kupwi palkupvit pchalgup윗팔굽upper elbowpohyb lakťom smerom hore
4. kupwipalkup taerigivit pchalgup terigiupper elbow strikesek lakťom smerom hore
4. kupsewo jirugisevo čirugi세워지르기vertical punchúder zakončený päsťou zvisle
4. kuptvidžibun뒤집은otočený rubom navrch
4. kupdwijibotvidžibo뒤집어otočiť rubom navrch
4. kupdwijibo jirugitvidžibo čirugi뒤집어지르기upset punchúder zakončený päsťou dlaňou hore
4. kupdwijibun sonkuttvidžibun sonkut뒤집은손끝upset fingertipvpich zakončený dlaňou hore
4. kupkyocha joomukkjóčcha čumok교차주먹crossed wristsskrížené päste
4. kupnoollonullo눌러tlačiť
4. kupnoollo makginullo makki눌러막기pressing blocktlačiaci blok (smerom nadol)
4. kupgiokjakijokčaㄱ자tvar korejského písmene K
4. kupgiokja jirugikijokča čirugiㄱ자지르기angle punch
4. kupmongdung-imongdung’i몽둥이tyč
4. kupJoong-Gunčunggun중근
4. kupMoa sogi Bmoa čunbi sogi Bclose stance Buzavretý postoj B
4. kupNiunja so sonkal dung kaunde bakuro makginiundžaso sonkchal tung kaunde pakuro makki
4. kupNajunde yop apcha busiginadžunde jop apča pušigi
4. kupDwitbal so sonbadak ollyo makgitvitpalso sonbadak olljo makkiupward blockblok smerom nahor
4. kupollyo makgiolljo makkiupward blockblok smerom nahor
4. kupGunnun so wipalkup taerigikonnunso vitpchalgup terigi
4. kupGunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugikonnunso sang čumok nopchunde sevo čirugi
4. kupGunnun so sang joomuk kaunde dwijibo jirugikonnunso sang čumok kaunde tvidžibo čirugi
4. kupGunnun so kyocha joomuk chukyo makgikonnunso kjóčcha čumok čchukchjo makki
4. kupNiunja so dung joomuk nopunde yop taeriginiundžaso tung čumok nopchunde jop terigi
4. kupNachuo so sonbadak noollo makginatčchuoso sonbadak nullo makki
4. kupMoa so giokja jirugimoaso kijokča čirugi
4. kupGojung so mongdung-i makgikodžongso mongdung’i makki
4. kuptolgi돌기točenie
4. kupkurjong opši구령없이bez povelov
4. kupkurjong’e matčchuoso구령에맞춰서na počítanie
4. kupmikulgi미끌기skĺznutie
4. kupkurugikurugistampings dupnutím
4. kupča oligirising kickstúpajúci kop
4. kupap makgiap makkifront blockpredný blok
4. kupčaro toratturn leftvľavo vbok!
4. kupjop pchalgup옆팔굽side elbow
4. kupsang pchalgup쌍팔굽twin elbow
3. kupkijokčaㄱ자tvar kórejského písmena
3. kupkutča9자tvar číslice 9
3. kuptigutčaㄷ자tvar kórejského písmena T
3. kuptvigi뛰기vyskočenie, výskok
3. kupyopdwijoptvi옆뒤side backbočno-zadný
3. kupyopdwi taerigijoptvit terigi옆뒷때리기side back strikebočno-zadný sek
3. kupsan makgisan makki산막기w-shape blockblok v tvare w
3. kupmiromiro밀어tlačiť
3. kupmiro makgimiro makki밀어막기pushing blockodtláčací blok
3. kupopun sonkutopchun sonkut엎은손끝flat fingertipkončeky (špičky) prstov
3. kupToi-GyeTchoege퇴계
3. kupGunnun so dwijibun sonkut najunde tulgikonnunso tvidžibun sonkut nadžunde tulkchi
3. kupMoa so dung joomuk yopdwi taerigimoaso tung čumok joptvi terigi
3. kupGunnun so kyocha joomuk noollo makgikonnunso kjóčcha čumok nullo makki
3. kupsang pchalgup쌍팔굽twin elbow
3. kupsang jop pchalgup쌍옆팔굽twin side elbow
3. kupjop pchalgup옆팔굽side elbow
3. kupAnnun so bakat palmok san makgiannunso pakat pchalmok san makki
3. kupNiunja so doo palmok najunde miro makginiundža tu pchalmok nadžunde miro makkipushing blockodtláčací blok
3. kupGunnun sogi + uchopenie dlaňami za hlavukonnun sogi
3. kupčapki잡기uchopenie
3. kupmori머리hlava
3. kupMoorup ollyo chagimurup olljo makki
3. kupGunnun so opun sonkut nopunde tulgikonnunso opchun sonkut nopchunde tulkchi
3. kupNiuja so dung joomuk nopunde dwi taeriginiundžaso tung čumok nopchunde tvi terigi
3. kupKyocha so kyocha joomuk noollo makgikjóčchaso kjóčcha čumok nullo makki
3. kupNiunja so sonkal najunde daebi makginiundžaso sonkchal nadžunde tebi makki
3. kupNiunja so ap joomuk kaunde baro jiruginiundžaso apčumok kaunde paro čirugi
3. kuptvit pchalgup뒷팔굽back elbow
2. kuppchalruka
2. kuptvitkumčchi뒷꿈치heel of footspodná strana päty
2. kupan makki안막기vnútorný blok
2. kuppusabomnimke kjongje부사범님께경례poklona asistentovi inštruktora alebo národnému inštruktorovi
2. kupsabomnimke kjongje사범님께경례poklona mezinárodnému inštruktorovi
2. kupsahjonnimke kjongje사현님께경례poklona majstrovi
2. kupsasongnimke kjongje사성님께경례poklona veľmajstrovi
2. kuptobok čongdon도복정돈upravenie úboru
2. kupšimsa심사skúška
2. kupdung palmoktung pchalmok등팔목zadná strana predlaktia
2. kupmit pchalmok밑팔목spodná strana predlaktia
2. kuphajamajahadža madža하자마자As soon asspraviť 2 veci hneď (okamžite) po sebe
2. kupmomčchuo멈춰zastaviť
2. kuptvio뛰어vyskočiť
2. kupmilgi밀기tlačenie, tlačiť
2. kupsudžik수직kolmo, svisle
2. kupsoojik sogisudžik sogi수직서기vertical stancevertikálne postavenie
2. kupollyo jirugiolljo čirugi올려지르기upward punch
2. kupjop pchalgup옆팔굽side elbow
2. kupyobapjobap옆앞bočno-predný
2. kupyobap makgijobap makki옆앞막기side front blockbočný blok dopredu
2. kupHwa-RangHvarang화랑
2. kupMoa sogi Cmoa čunbi sogi Cclose stance Cuzavreté postavenie C
2. kupAnnun so sonbadak miro makgiannunso sonbadak miro makki
2. kupNiunja so ap joomuk ollyo jiruginiundžaso apčumok kaunde olljo čirugi
2. kupSoojik so sonkal naeryo taerigisudžikso sonkal nerjo terigi
2. kupNiunja so yop palkup tulginiundžaso jop pchalgup tulkchi
2. kupMoa so an palmok nopunde yobap makgimoaso anpchalmok nopchunde jobap makki
2. kupmomčchugi멈추기zastavenie
2. kuptando matsogi단도맞서기boj proti nožu
2. kupčungdži čumok중지주먹kĺb prostredníka
2. kupYe Uijejcourtesyzdvorilosť
2. kupYom Chipjomčiintegrityčestnosť
2. kupIn Naeinneperseverancevytrvalosť
2. kupGuk Kikukiself-controlsebaovládanie
2. kupBaekjul Boolgulpekčol pulgulindominable spiritneskrotný duch
1. kuptchekvondo sonso태권도선서student’s promisesľub študenta
1. kupgolcho chagikolčchjo čagihooking kickblok nohou
1. kupChoong-Moočchungmu충무
1. kupsupchjong수평vodorovně
1. kupgomabseubnidakomapsumjida고맙습니다 thank youďakujem
1. kupannyeonghasibnikkaaniong hašimnika안녕하십니까helloahoj, dobrý deň (pozdrav)
1. kupjonsok tondžak연속 동작continuous motionpokračujúci pohyb
1. kupparun tondžakfast motionrýchly pohyb
1. kupnurin tondžakslow motionpomalý pohyb
1. kupiodžin tondžakconnected motionspojený pohyb
1. kuppal matsogia feet only fightboj nohami
1. kupapčcha momčchugiapča momčugifront checking kickpredný čekingový kop
1. kupnoollo chaginulo čagipressing kicktlačiaci kop
1. kupmomcho makgimomčo makkichecking blockcheckingový blok
1. kupkjočcha sonkchal교차손칼two crossed sonkalsskrížené sonkaly
1. kupvebal sogi외발서기one-leg stancepostavenie na jednej nohe
I. danšimsa soge kjongje심사석에경례poklona skúšobnej komisii
I. dansang joptvit pchalgup쌍옆뒷팔굽twin side back elbow
I. danson pchalgup선팔굽straight elbow
I. dansason사선šikmá čiara
I. dansason sogi사선diagonal stancešikmé postavenie, postoj
I. danKwang-GaeKvangge광개
I. danPo-EunPchoun포은
I. danGe-BaekKebek계백
I. danbandalpandal반달crescent moon / half-moonpolmesiac
I. danbituropitchuro비틀어krútiť
I. danindži čumok인지주먹kĺb ukazováka
I. danmobam matsogimodel fightmodelový boj
I. danthekvando joksahistory of taekwondohistória taekwonda
I. dančongšin cujanmoral culturemorálna kultúra
I. dančunbi undon준비 운동warm-up exercisesrozcvička
I. dankokkvengi chagikokeni čchagipick- shape kick
I. dansewo chagisevo čagivertical kickvertikálny kop
I. dansuro chagisuro čagisweeping kickzametajúci kop
I. danpada čagicounter kickkontra kop
I. dansangban čagitwo direction kickkop do dvoch smerov
I. danbandal chagipandal čagicrescent kickpolmesiacovitý kop
I. danmomčo čagichecking kickcheckingový kop
I. danpihagipihagidodgeúhyb
I. dančadžumbalfoot shiftingposun nohy
I. danomgio tidigisteppingkráčajúc
I. dannaeryo makginerjo makkidownward blockblok smerom dole
I. dananuro makgianuro makkiinward blockblok dovnútra
I. dansang sonbadak noollo makgisang sombadak nulo makkitwin palm pressing blockstláčajúci blok dvojicou dlaní
I. dansonbadak duro makgisonbadak turo makkiscooping block with palmnaberací blok dlaňou
I. danduro makgituro makkiscooping blocknaberací blok
I. dankibon surjanbasic exerciseszákladné cvičenie
I. danyopcha tulgijopča tulkchiside thrusting kickbočný bodajúci kop
I. danjopča milgiside pushing kickbočný tlačiaci kop
I. danjopča momčugiside counter kickbočný kontrolujúci kop
I. dannopchun pchalgup높은팔굽high elbow
I. danjoyonghi조용히quietlyticho
II. dansurosuro쓸어zamiesť, podmiesť
II. danEui-AmUiam의암
II. danChoong-Jangčchungddžang충장
II. danJuchečučche주체
II. dantu songarak두손가락dva prsty
II. dankomson곰손medvedia laba
II. dansang jop pchalgup쌍옆팔굽twin side elbow
II. danandžo앉아sadnite si
II. dantiro sot일어서다vstaňte
II. danthekvando čongšinprinciples of taekwondozásady taekwonda
II. danshurjon pikolsecrets of trainingtajomstvá tréningu
II. danchime volítheory of powerteória sily
II. danpchaldža sogiopen stanceotvorené postavenie
II. danpučako čagigrasping kickchopiaci kop
II. dančigo chagičigo čagistraight kickpriamy kop
II. dančirumjo čagipunching kickúderný kop
II. danpal kolgifoot tackling
II. danturoganio čagiskip kick
II. dančare čare čagipokračujúci kop?
II. dantvimijo kavi čagiflying scissors-shape kickkop vo výskoku v tvare nožníc
II. dantvimjo idžung čagi
II. dantvimjo samdžong čagi
II. dantoro čagiwaving kickmávajúci kop
II. danhori makgihori makkiwaist blockblok na pás
II. danomdži patanzákladňa palca dlane
II. dansonmok dungsonmok dungvrchná strana zápästia?
II. danyop baldungjop paltungside instepbočná strana prihlavku
II. danjop palpadakside of the footstrana chodidla
II. danYoo-SinJušin
II. danChoi-YongČejong
II. danmit čumok밑주먹spodná strana päste
II. dantešimvanjuryporota
II. dančimpanvanjudgesudca
II. dančušimrefereerozhodca
II. danmatsogi kigusparing equipmentsparingové vybavenie
II. danson pchalgup선팔굽straight elbow
III. danSam-IlSamil삼일
III. danhan songarak한손가락ukazovák
III. danut pchalgup웃팔굽
III. danuttvit pchalgup웃뒷팔굽
III. danvidvit pchalgup위뒷팔굽upper back elbow
III. dantu čumok두주먹double fist
III. danmungjonmeditationmeditácia
III. dančedžastudentštudent
III. danpanghjang
III. dantvimjo diguča jopča čirugi
III. dansang pchalgup makkitwin elbow blockblok dvojičiek lakťov
III. danYon-GaeJonge
III. danUl-JiUlči
III. danMoon-MooMunmu
IV. dančchare čchare tondžakcontinuous motionpokračujúci pohyb
IV. dančongdženike kjongebow to presidentpoklona prezidentovi
IV. dančchangšidžanike kjongebow to founderpoklona zakladatelovi
IV. dančedero제대로správne
IV. dankjongi
IV. danSo-SanSonsan
IV. danSe-JongSedžong
IV. dankin čumok긴주먹dlhá päsť
V. danTong-IlTongil
 
Zdroje:

1. Pařík, P.: Přehled výslovnosti korejské terminologie taekwonda ITF, 2. vydání, září 2009
2. V slovníku bolo použité CD „Legacy Edition Taekwon-Do Multimedia Encyclopedia (1997) Set of 4 CD-ROMs“ so zvukovými stopami 

Našli ste chybu?

Kontaktujte nás na info@taekwondoacademy.sk

Did you find a mistake?

Contact us at info@taekwondoacademy.sk